مشاوره تحقیق و پژوهش دانشجويان ارشد

مشاور تحقيقاتي و آناليز داده هاي آماري پايان نامه هاي دانشجويان ارشد انساني

نمونه ای از پرسشنامه طراحي شده پایان نامه های انجام شده دانشجویان ارشد توسط پژوهشگر اين وبلاگ

طراحي فرم پرسشنامه موانع ارتقاي زنان شاغل در ... به مناصب مديريتي

پرسشنامه حاضر به منظور شناخت موانع حضور زنان در مناصب مديريتي براي برنامه ريزي در جهت هدايت ، رشد و انتصاب عادلانه نيروي انساني در خدمت موثر به ارگانها تهيه وتدوين شده است. دقت نظر شما در تكميل پرسشنامه           ما را در تحقق اهداف آن ... ياري مي نمايد.                                                                     با تشكر

 

جنس :                         مردO                    زنO

وضعيت تاهل:              مجردO                  متاهل O                      سن:................          سابقه كار:..........................

ميزان تحصيلات:         ديپلم O                 فوق ديپلم O                ليسانسO                 فوق ليسانس O              دكتريO

عنوان پست سازماني: مديرارشدO        مدير مياني(سرپرست) O     كارشناس ارشدO         كارشناس O             كارمندO

 1.      نظرات خود را در هر يك از موارد زيرباتوجه به جايگاه زنان شاغل در .... اعلام نمائيد(شاغلين زن،مطابق با جايگاه شغلي و خصوصيات خودبه سوالات پاسخ دهند)؟

رديف

 

كاملا ًموافقم

موافقم

بي نظر

مخالفم

كاملاً مخالفم

1

درانتخاب يك مدير،نورچشمي بودن به جاي شايستگي تعيين مي كند كه چه كسي بايد پيشرفت كند

+

((شرايط سازماني))

2

انتخاب اينكه چه كسي پست مديريتي را احراز كند از اختيارات مدير ان مي باشد

-

(تصميم گيري مديران)

3

احساس مي نمايم در واحد ما انگيزه لازم براي ايفاي پست مديريتي توسط زنان وجود ندارد

-

(انگيزش)

 

4

وقتي زنان درباره موفقيتهاي ديگران مي شنوند، تمايل دارند فكر كنند كه چطور خودشان به موفقيت كمي دست يافته اند.

+

 

حس رقابت-برتري جويي

 

5

زنان ترجيح مي دهند جايگاه شغلي خود را حفظ كنند تا اينكه با همكاران خود كه به جايگاه بالاتر رسيده اند رقابت نمايند .

-

 

6

زنان معمولاً از عهده گرفتن وظايف اضافي و مسئوليتهاي زيادي در كار خودداري مي كنند

-

 

مسئوليت پذيري زنان

 

7

داشتن چالشهاي متنوع و تمام نشدني در مسير ترقي ، براي زنان حائز اهميت است.

+

 

8

زنان اغلب وظايفي كه به آنها سپرده مي شود ، به اتمام مي رسانند

+

 

9

مردان معمولاً نسبت به زنان بيشتر بر عواطف و احساسات خود مسلطند

-

عاطفي

 

10

زنان اغلب به علت تعهدات شخصي و خانوادگي ، فرصت كافي براي ايفاي نقش مدير را ندارند

-

خانوادگي

 

11

زنان اكثراً دوست دارند وقتشان را در سركار صرف كنند به جاي اينكه در خانه بمانند

+

خانوادگي

 

12

زنان نسبت به مردان به كاركردن در يك جو دوستانه بهاء بيشتري مي دهند.

+

عاطفي-وابستگي

 

13

مردان معمولاً مسائل را با تجزيه و تحليل منطقي حل مي كنند در حالي كه زنان معمولاً مسائل را احساسي حل مي كنند

-

احساسي

 

14

حل مسائل سازماني معمولاً نيازمندزورمندي و شيوه اي فعال است كه اين نوعاً از مردان برمي آيد

-

 

 

قدرت مردان

 

15

يك مرد هميشه بهتر از يك زن مي تواند مدير باشد

-

 

16

اگر پست مديريتي خالي شود براي اشغال آن اولويت با مرد است نه با زن

-

 

17

وقتي كار سخت مي شود زنان تاب نمي آورند

-

 

18

زنان به اندازه مردان به ارتقاء و شناسايي خود در كارشان بها مي دهند

+

اعتماد به نفس-

ضعف خودباوري

 

19

زنان از تصميم گيري مي ترسند و دائماً نظر خود را تغيير مي دهند

-

 

20

زنان به دليل فعاليتهاي سنگين درمنزل،ترجيح مي دهندشغلي با مسئوليت كمتر انتخاب كنند

-

خانوادگي

 

21

مديران مافوق ترجيح مي دهند، پست مديريتي را به زنان واگذار كنند

+

تصميم گيري مديران

 

22

زنان معمولاً زماني كه مورد تحسين قرار مي گيرند از اينكه نتوانند در آينده انتظارات سازمان را برآورده سازند درهراسند

-

اعتماد به نفس-ضعف خودباوري

 

23

در بنياد تنها به توانايي و شايستگي مردان در احراز پستهاي مديريتي توجه مي شود

-

شرايط سازماني

 

24

زنان غالباً داوطلبانه در سمينارها و جلسات گروهي حاضر به سخنراني مي شوند

+

اعتماد به نفس-ضعف خودباوري

 

25

دربنياد مهمترين ضابطه انتخاب يك مدير،شايستگي و مهارت لازم در مسئوليت هاي واگذار شده مي باشد

+

شرايط سازماني

 

26

به تقاضاي زنان براي مدير شدن از سوي مديران ، توجهي نشده يا ناديده گرفته مي شود

+

تصميم گيري مديران

 

27

سرپرستان معمولاً به توانايي زنان در ايفاي وظايفشان بها مي دهند

+

 

عدم اعتماد مديران به توانايي زنان

 

28

مديران اغلب تلاش مي كنند كه به زنان فرصت ترقي و پيشرفت در كارهايشان را دهند

+

 

29

استعدادهاي زنان اغلب از سوي سرپرستان سركوب مي گردد

-

 

30

زنان از اينكه ايده هاي فكري خود را بگويند هراس دارند چرا كه ممكن است به تفكرات آنها از سوي مديران توجهي نشود

-

 

31

مردان نسبت به زنان براي داشتن يك مسير ترقي حرفه اي اهميت بيشتري قائلند

-

 

تمايل و انگيزه

 

32

غالباً تمايل زنان نسبت به مردان به احراز پست مديريتي بيشتر است

+

 

33

زماني كه نياز مالي زنان در جايگاه شغل فعلي خود تامين باشد نيازي به پيشرفت و ترقي ندارد

-

 

 

تامين نياز مالي زنان در پست سازماني

 

34

زنان معمولاً به دليل اختلاف ناچيز حقوق دريافتي با مديران ،تمايلي به احرازپست مديريتي ندارند

-

 

35

زنان به دليل اينكه سرپرست خانواده نيستند نياز چنداني به حقوق بالاتر ندارند

-

 

36

وظايف محوله به زنان به دليل يكنواخت و تكراري بودن ،فضاي رقابتي را نمي طلبد

-

حس رقابت-برتري جويي

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰ساعت 15:43  توسط سيده زهرا موسوي  |